Văn phòng Extended Learning Opportunities của Học Khu Thống Nhất San Diego (SDUSD) điều hành chương trình PrimeTime Ngày Học Dài cho các học sinh mẫu giáo và trung học đệ nhất cấp. PrimeTime được cung cấp miễn phí cho mọi gia đình tham gia và hoạt động trước và/hoặc sau các chương trình của trường vào mỗi ngày học thường. Hàng ngày, học sinh cần phải tham dự chương trình đúng theo số giờ đã được ấn định. Phụ huynh/Giám hộ có thể cảm thấy yên tâm biết được rằng con em họ không những nhận sự trợ giúp về mặt học vấn mà còn được tương tác với những trẻ đồng trang lứa trong một môi trường an toàn về cả mặt thể chất lẫn tình cảm. Nhóm PrimeTime là sự hợp tác giữa các nhân viên của Văn phòng, các cơ quan hợp tác với chương trình PrimeTime, và các ban, các chương trình cùng các cá nhân khác của Học Khu Thống Nhất San Diego.

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC
Con em quý vị phải được ghi danh trong ngày học thường tại trường mà quý vị nộp đơn PrimeTime, điều này cũng áp dụng cho các gia đình có con em học Mẫu giáo Chuyển tiếp (MGCT) và Mẫu giáo (MG). Tình trạng hội đủ điều kiện cho Mẫu giáo Chuyển tiếp và Mẫu giáo: Các em học Mẫu giáo Chuyển tiếp sinh từ 2 tháng Chín năm 2015 đến 2 tháng Mười Hai năm 2015 và các em  học Mẫu giáo sinh vào hoặc trước 1 tháng Chín năm 2015.

 

ĐƠN XIN
Một đơn xin phải được hoàn tất cho mỗi đứa trẻ xin vào PrimeTime. Đơn của năm nay sẽ có sẵn trực tuyến từ ngày thứ hai 2 tháng Năm, 2020 vào lúc 6:00 sáng (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương). Cần có một địa chỉ email và quyền truy cập vào internet để tạo ra một tài khoản để hoàn tất tờ đơn. Đơn xin phải được hoàn tất và nộp trực tuyến.   

Đối tác PrimeTime tại trường con em quý vị sẽ tổ chức một cuộc họp thông tin cho phụ huynh về đơn PrimeTime để xem xét quy trình nộp đơn trực tuyến ngay khi chúng tôi có thông tin về việc mở lại trường học.

Quý vị có thể truy cập vào đơn xin thông qua một thiết bị di động như điện thoại di động hoặc máy vi tính bảng có kết nối với internet. Nếu quý vị cần truy cập vào internet, quý vị có thể đến một thư viện công cộng, Văn phòng Extended Learning Opportunities của Học Khu Thống Nhất San Diego ở địa chỉ 2441 Cardinal Lane, Bldg. A (92123). Giờ làm việc của Văn phòng Extended Learning Opportunities: 8:30 – 4:30 chiều mỗi ngày, không cần lấy hẹn. Nếu cần lấy hẹn ngoài giờ hỗ trợ phụ huynh, xin gọi văn phòng chúng tôi ở số (858) 503-1870.


QUÁ TRÌNH NỘP ĐƠN
Mọi thông tin được cung cấp trên mẫu đơn sẽ được kiểm chứng. Giả mạo hoặc bỏ sót bất kỳ thông tin nào có thể làm người nộp đơn bị loại ra khỏi danh sách hưởng dịch vụ PrimeTime. 

Nộp đơn không bảo đảm là sẽ được tham gia vào chương trình PrimeTime.  Nhu cầu xin vào các dịch vụ của PrimeTime đã được ước lượng sẽ vượt qua khả năng thu nhận của chương trình tại phần đông các trường; vì vậy, rất quan trọng là đơn xin phải được điền đầy đủ và nộp vào trong thời gian nộp đơn đầu tiên. Các người nộp đơn được chấp nhận vào chương trình dựa trên hệ thống xếp hạng được liệt kê ở trang sau, tùy theo khả năng thu nhận của chương trình tại mỗi trường.

 


APPLY BELOW

 

Live Link Vietnamese - https://registration.powerschool.com/family/gosnap.aspx?action=23055&culture=vi

 

THỜI GIAN NỘP ĐƠN ĐẦU TỪ 2 THÁNG BA - 10 THÁNG TƯ, 2020
Các đơn sẽ có sẵn trên mạng bắt đầu vào ngày thứ hai, 2 tháng Ba, 2020 vào lúc 6:00 sáng. (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương) và phải được hoàn tất và nộp trực tuyến trước ngày thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 vào lúc 9:59 tối. (Giờ Chuẩn Thái Bình Dương) để được để vào trong quá trình duyệt xét và ghi danh lúc ban đầu.  Các đơn gửi qua fax, e-mail, bưu điện hoặc đưa tay sẽ không được chấp nhận. 

CÁC ĐƠN NỘP SAU NGÀY 12 THÁNG TƯ, 2020
Các đơn nộp sau ngày 12 tháng Tư, 2020, sẽ được xếp theo thứ tự ưu tiên, nếu còn chỗ trống, theo hệ thống xếp hạng ở trang sau. 

 
HỆ THỐNG XẾP HẠNG ĐƠN
Các đơn đã được điền đầy đủ và được nộp trước thời hạn cuối của thời gian nộp đơn đầu sẽ được xem xét cho thời kỳ ghi danh đầu tiên. Trẻ em sẽ được nhận theo hệ thống xếp hạng đơn được mô tả ở dưới đây, tùy theo khả năng thu nhận của mỗi chương trình tại trường.  Một khi PrimeTime đã đạt đủ số, các trẻ em không được nhận tham gia và tên sẽ được cho vào một danh sách chờ đợi, cũng theo thứ tự ưu tiên, và sẽ được nhận vào khi có chỗ trống.  Phụ huynh/giám hộ có thể chọn cho con em tham gia chương trình trước hoặc sau giờ học nếu có.  Chỉ chọn chương trình trước hoặc sau giờ học sẽ không ảnh hưởng đến sự xếp hạng của đơn.

Mỗi tờ đơn sẽ được ưu tiên xếp theo hệ thống xếp hạng sau đây:

 

Trẻ em hiện đang tham gia chương trình PrimeTime trong niên học 2019-2020.

1 điểm

HOẶC
Trẻ em trên danh sách chờ đợi vào ngày 1 tháng Ba, 2020.

 

Gia đình một cha hoặc một mẹ.

HOẶC
Gia đình có một phụ huynh/một giám hộ/ hiện đang thi hành nghĩa vụ quân sự (có thể được yêu cầu trình một bản sao của sự vụ lệnh).

 1 điểm

  Mọi phụ huynh/giám hộ sống chung với trẻ đi làm toàn thời gian (40 tiếng một tuần) và/hoặc đi học toàn thời gian (ghi danh ít nhất 12 tín chỉ).

1 điểm

Trẻ em do Học Khu đề nghị được giúp đỡ thêm về mặt học tập, căn cứ trên Phiếu Báo Cáo Học Lực Tiêu Chuẩn cho cấp tiểu học và hạng điểm của các bộ môn cho cấp trung học đệ nhất cấp.

 1 điểm

 Tổng số điểm có thể có

 4 điểm

 

Lưu ý: các học sinh vô gia cư hay con nuôi sẽ được ưu tiên hàng đầu khi nộp đơn.

 

DANH SÁCH ƯU TIÊN
Ưu tiên tham gia hàng đầu sẽ được dành cho những đơn nào có 4 điểm và cuối cho những đơn nào có 0 điểm. Trong trường hợp phải làm quyết định giữa hai hoặc nhiều đơn đồng hạng điểm, sự chọn lựa sẽ được căn cứ trên ngày và giờ nộp trên mạng của các đơn đã được điền đầy đủ. Để được ưu tiên ghi danh, chính sách tham gia dưới đây sẽ được nghiêm chỉnh tôn trọng.

THÔNG BÁO VỀ TÌNH TRẠNG CỦA ĐƠN XIN NHẬP HỌC
Phụ huynh/giám hộ nào đã hoàn tất và nộp đơn PrimeTime trong mốc thời gian đầu (2 tháng Ba - 10 tháng Tư năm 2020) có thể nhận được thông báo về tình trạng đơn xin của họ ngay khi chúng tôi có thông tin về việc mở lại trường, qua email. Do đại dịch COVID-19, mốc thời gian này có thể được gia hạn. Thông báo sẽ cho các gia đình biết về việc con của họ đã được chấp nhận tham gia, được đưa vào danh sách chờ đợi hay không đủ điều kiện tham gia Chương trình PrimeTime trước và/hoặc sau giờ học niên khóa 2020-2021. Được nhận vào chương trình trước giờ học không bảo đảm là được nhận vào chương trình sau giờ học và được nhận vào chương trình sau giờ học không bảo đảm là được nhận vào chương trình trước giờ học.

 

 

CÁC HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
Một khi nhận thông báo được chấp nhận, các đơn xin tham gia vào Prime Time của học sinh, niên khóa 2020-2021 phải được hoàn tất trước khi con em quý vị có thể bắt đầu tham gia vào chương trình. Các Đơn xin Tham gia của Học sinh (Student Participation Forms), niên khóa 2020-2021 sẽ có sẵn trên mạng hoặc qua cơ quan cung cấp các dịch vụ tại trường của con em quý vị. Học sinh với các đơn xin tham gia niên khóa 2020-2021không được điền đầy đủ có thể không được ghi danh vào PrimeTime.

 
CHÍNH SÁCH HIỆN DIỆN

Để phù hợp với Đạo Luật Giáo Dục của California, các học sinh phải có mặt đủ mỗi ngày cho số giờ đã được ấn định tại chương trình.  Học sinh nào không có mặt mỗi ngày ít nhất là 50% của số giờ chương trình ấn định có thể bị loại ra khỏi chương trình; ưu tiên được dành cho các học sinh tham gia chương trình hàng ngày.

 
THÔNG TIN PHỤ
Để biết thêm thông tin về chương trình PrimeTime tại trường con em quý vị học, xin liên lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime; có các số điện thoại trên trang mạng của Học Khu: PrimeTime Partners. Nếu có những câu hỏi về sự điều hành của chương trình, xin liên lạc với văn phòng Extended Learning Opportunities ở số (858) 503-1870.