Nộp đơn trực tuyến cho niên học 2017/18

Văn phòng Extended Learning Opportunities (ELO) của Học Khu Thống Nhất San Diego (SDUSD) điều hành chương trình PrimeTime Ngày Học Dài (PrimeTime) cho các học sinh mẫu giáo và trung học đệ nhất cấp.  PrimeTime được cung cấp miễn phí cho mọi gia đình tham gia và hoạt động trước và/hoặc sau các chương trình của trường vào mỗi ngày học thường. Hàng ngày, học sinh cần phải tham dự chương trình đúng theo số giờ đã được ấn định.  Phụ huynh/Giám hộ có thể cảm thấy yên tâm biết được rằng con em họ không những nhận sự trợ giúp về mặt học vấn mà còn được tương tác với những trẻ đồng trang lứa trong một môi trường an toàn về cả mặt thể chất lẫn tình cảm.  Nhóm PrimeTime là sự hợp tác giữa các nhân viên của Văn phòng ELO, các cơ quan hợp tác với chương trình PrimeTime, và các ban, các chương trình cùng các cá nhân của Học Khu Thống Nhất San Diego. PrimeTime duy trì tỷ lệ 1 nhân viên cho 20 học sinh cho mọi chương trình.

Điều kiện

Con em quý vị phải ghi danh học thường ngày tại trường quý vị muốn nộp đơn tham gia vào chương trình PrimeTime. Mọi gia đình có con em học những trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, hoặc từ cấp mẫu giáo-lớp 8 (bao gồm cả mẫu giáo chuyển tiếp) có ý định tham giao vào chương trình PrimeTime niên học 2017-2018 phải điền và nộp một mẫu đơn trên mạng. Gồm cả:

  • Trẻ em hiện đang tham gia chương trình PrimeTime.
  • Trẻ em ở trên danh sách chờ đợi.

Quá Trình Nộp Đơn

Một đơn xin phải được hoàn tất cho mỗi đứa trẻ xin vào PrimeTime. Đơn xin của năm nay sẽ có trên trực tuyến vào ngày thứ hai 6 tháng Ba, 2017 lúc 6:00 AM (sáng) Phải có một địa chỉ email và sự truy cập vào Internet để lập một tài khoản để hoàn tất một đơn xin. Đơn xin phải được điền đầy đủ và nộp trực tuyến; quý vị sẽ nhận được ngay một thông báo xác nhận  để lưu giữ vào hồ sơ của quý vị

Để chuẩn bị trước, quý vị sẽ cần tên, họ pháp lý của con quý vị , ngày tháng năm sinh, và số thẻ học sinh của HKTNSD # (có ở trên báo cáo tiến bộ và thẻ báo cáo của con quý vị ). Quý vị cũng có thể xem một bản sao mẫu của đơn xin PrimeTime và quá trình ghi danh.

Quý vị có thể truy cập vào hệ thống internet thông qua bất cứ máy vi tính hoặc thiết bị di động nào, chẳng hạn như một chiếc điện thoại di động hoặc máy vi tính bảng, có kết nối với internet. Nếu quý vị cần truy cập vào internet, quý vị có thể đến một thư viện công cộng, văn phòng Extended Learning Opportunities của Học Khu Thống Nhất San Diego ở địa chỉ 2441 Cardinal Lane, Bldg. A (92123) hoặc tiền sảnh chính của Trung Tâm Giáo Dục của Học Khu Thống Nhất San Diego tọa lạc tại 4100 Normal Street (92103).

Nộp đơn không bảo đảm là sẽ được tham gia vào chương trình PrimeTime. Nhu cầu xin vào các dịch vụ của PrimeTime đã được ước lượng sẽ vượt qua khả năng thu nhận của chương trình tại phần đông các trường; vì vậy, rất quan trọng cho đơn xin phải được điền đầy đủ và nộp vào trong thời gian nộp đơn đầu.

Thời gian đầu nộp đơn: 6 tháng Ba, 2017 - 5 tháng Năm, 2017

Các đơn sẽ có sẵn trên mạng bắt đầu vào ngày thứ hai, 6 tháng Ba, 2017 vào lúc 6:00 a.m. và phải được hoàn tất và nộp trực tuyến trước ngày thứ sáu, 5 tháng Năm, 2017 vào lúc 11:59 CH p.m. để được để vào trong quá trình duyệt xét và ghi danh lúc ban đầu. Các đơn gửi qua fax, e-mail, bưu điện hoặc đưa tay sẽ không được chấp nhận. Phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi nào hoàn tất và nộp đơn trong thời gian đầu nhận đơn sẽ được thông báo về tình trạng của đơn trước ngày 1 tháng Bảy, 2017, qua email. Email sẽ cho gia đình biết rõ là trẻ đã được nhận tham gia, có tên trên danh sách chờ đợi, hoặc không hội đủ điều kiện để vào chương trình PrimeTime trước và sau giờ học. Được nhận vào chương trình trước giờ học không bảo đảm là được nhận vào chương trình sau giờ học và được nhận vào chương trình sau giờ học không bảo đảm là được nhận vào chương trình trước giờ học.

Các đơn nộp sau ngày 5 tháng Năm, 2017, sẽ được xếp theo thứ tự ưu tiên, nếu còn chỗ trống, theo hệ thống xếp hạng ở trang sau.

Hệ Thống Xếp Hạng Đơn

Các đơn đã được điền đầy đủ và được nộp trước thời hạn cuối của thời gian nộp đơn đầu sẽ được xem xét cho thời kỳ ghi danh đầu tiên. Trẻ em sẽ được nhận theo hệ thống xếp hạng đơn được mô tả ở dưới đây, tùy theo khả năng chứa của mỗi chương trình tại trường. Một khi PrimeTime đã đạt đủ số, các trẻ em không được nhận tham gia sẽ được để trên một danh sách chờ đợi, cũng theo thứ tự ưu tiên, và sẽ được nhận vào khi có chỗ trống.

Phụ huynh/giám hộ/cha mẹ nuôi có thể chọn cho con em tham gia chương trình trước hoặc sau giờ học nếu có. Chỉ chọn chương trình trước hoặc sau giờ học sẽ không ảnh hưởng đến sự xếp hạng của đơn.

Mỗi tờ đơn sẽ được ưu tiên xếp theo hệ thống xếp hạng sau đây:

Danh Sách Ưu Tiên

Ưu tiên tham gia hàng đầu sẽ được dành cho những đơn nào có 4 điểm và cuối cho những đơn nào không có điểm. Trong trường hợp phải làm quyết định giữa hai đơn đồng hạng điểm, sự chọn lựa sẽ được căn cứ trên ngày và giờ nộp trên mạng của các đơn đã được điền đầy đủ. Cho việc ghi danh ưu tiên, chính sách tham dự dưới đây sẽ được áp dụng nghiêm ngặt

Các Học Sinh Đã Được Chấp Nhận .

Một khi nhận thông báo được chấp nhận, các Đơn Xin Tham Gia vào Prime Time của Học Sinh, niên khóa 2017-2018 phải được hoàn tất trước khi con em quý vị có thể bắt đầu tham gia vào chương trình. Các Đơn Xin Tham Gia của Học Sinh (Student Participation Forms), niên khóa 2017-18 sẽ có sẵn trên mạng hoặc qua cơ quan cung cấp các dịch vụ tại trường của con em quý vị. Học sinh với các đơn xin tham gia, niên khóa 2017-18 không được hoàn tất đầy đủ có thể bị loại ra khỏi chương trình PrimeTime.

Chính Sách Hiện Diện

Để phù hợp với Đạo Luật Giáo Dục của California, các học sinh phải có mặt đủ mỗi ngày cho số giờ đã được ấn định tại chương trình. Học sinh nào không có mặt mỗi ngày ít nhất là 50% của số giờ chương trình ấn định có thể bị loại ra khỏi chương trình; ưu tiên được dành cho các học sinh tham gia chương trình hàng ngày.

Dữ kiện để liên lạc

Để được giúp hoàn tất đơn xin PrimeTime trực tuyến, hoặc để biết thêm thông tin, xin  liên lạc với cơ quan cung cấp dịch vụ PrimeTime tại trường của con em quý vị. Nếu có những câu hỏi về sự điều hành của chương trình, xin liên lạc với văn phòng Extended Learning Opportunities ở số (858) 503-1870.