2017/18 Aplikasiyon sa Online

Ang Extended Learning Opportunities Department (ELO) ng San Diego Unified School District’s (SDUSD) ang nangangasiwa ng PrimeTime Extended Day Program (PrimeTime) sa mga mag-aaral ng elementarya at middle school.  Ang PrimeTime ay libre sa lahat ng sumasaling pamilya at  ang nangangasiwa ng mga programang before school at/o after school sa araw-araw ng pasukan Ang mga mag-aaral ay inaasahang pumasok sa programa sa bawa't araw sa buong oras na iniaalok.  Ang mga magulang/tagapag-alaga ay panatag ang loob sa pagkakaalam na ang kanilang (mga) anak ay hindi lamang natutulungan sa kanilang pag-aaral, kung hindi nakikisalamuha rin sa kanilang mga kababata sa isang maayos at matiwasay na kapaligiran.  Ang PrimeTime ay ang pagtutulungan ng mga kawani ng ELO, mga samahan ng PrimeTime Partner, at ibang mga sangay, programa at mga tauhan ng SDUSD. Pinanatili ng PrimeTime ang bilang ng mag-aaral sa kawani na 20:1 sa lahat ng programa.

Pagiging Karapatdapat

Ang inyong (mga) anak ay dapat pumapasok sa araw ng pasukan sa paaralang nais ninyong pasukan ng PrimeTime.  Lahat ng pamilyang may mga anak sa paaralang elementarya, middle, o K-8 (kabilang ang transitional kindergarten) na interesadong sumali sa PrimeTime sa paaralang 2017-2018 ay dapat magbigay ng aplikasiyon sa online. 

Ito ay kabilang ang:

  • Mga batang kasalukuyang kasali sa PrimeTime
  • Mga batang nasa listahan ng naghihintay

Proseso ng Aplikasiyon

Ang isang aplikasiyon ay dapat ibigay para sa bawa't batang nais pumasok sa PrimeTime Nitong taong aplikasiyon ay makukuha sa online simula sa Lunes, Marso 6, 2017 ika-6 NU.  Kailangan ang emayl adres at internet upang lumikha ng account sa pagbuo ng aplikasiyon.  Ang aplikasiyon ay dapat matapos at maibigay sa online; tatanggap kayo ng patunay na natanggap ang aplikasiyon para sa inyong kopya. 

Upang makapaghanda, kailangan ninyo ang tunay na unang pangalan, tunay na apelyido, kapanganakan, at ang SDUSD Student ID# (makukuha sa progress report at report card ng inyong anak) Maaari ninyong tunghayan ang halimbawang kopya ng PrimeTime Application at ang proseso ng aplikasiyppon.

Makukuha ang aplikasiyon sa pamamagitan ng paggamit ng kompyuter o kasangkapang mobile, gaya ng selpon o tablet, na may internet.  Kung nais nag paggamit ng internet maaari kayong pumunta sa publikong aklatan, SDUSD's Extended Learning Opportunities Department lna nasa 2441 Cardinal Lane, Bldg A (92123) o SDUSD's Education Center main lobby na nasa 4100 Normal Street (92103).

Ang pagbigay ng aplikasiyon ay walang katiyakang mapapasali sa PrimeTime.  Inaasahang ang nangangailangan ng paglilingkod ng PrimeTime ay lalabis sa makakayanan ng programa sa karamihang paaralan; kung kaya mahalagang ang aplikasiyon at matapos at maibigay sa unang palugit ng aplikasiyon 

Unang Pagbigay ng Aplikasiyon: Marso 6, 2017 - Mayo 5, 2017

Ang mga aplikasiyon ay makukuha sa online simula sa Lunes, Marso 6, 2017 at 6:00 AM at dapat matapos at maibigay sa online sa Biyernes, Mayo 5, 2017 ng ika-11:59PM upang mapasali sa unang proseso ng pagrepaso at pagpapalista.  Ang mga aplikasiyong ipinadala sa fax, emayl, o dinala ay hindi tatanggapin.  Ang mga magulang/tagapag-alagang gagawa at magbibigay ng aplikasiyon sa loob ng unang pagbigay ng aplikasiyon ay bibigayang-alam sa emayl ng hindi lalampas ng Hunyo 30, 2017.  Ang emayl ay ipagbigay-alam sa ma pamilya kung ang kanilang (mga) anak ay natanggap na sumali, inilagay sa listahan ng maghihintay, o hindi karapatdapat para sa programang bago at/o pagkatapos ng klase ng PrimeTime. Ang pagtanggap sa programang bago ang klase ay walang katiyakang natanggap sa programang pagkatapos ng klase at ang pagtanggap sa programang pagkatapos ng klase ay walang katiyakang natanggap sa programang bago ang klase.

Ang mga aplikasiyong ibinigay pagkaraan ng Mayo 5, 2017, ay ilalagay sa kaayusang pangunguna,  kung may lugar, batay sa sistemang paghahanay na nasa ibaba.

Sistemang Paghahanay ng Aplikasiyon

Ang mga natapos na aplikasiyong naibigay sa palugit ng unang pagbigay ng aplikasiyon ay rerepasuhin sa unang panahon ng pagpalista.  Ang mga bata ay tatanggaping sumali batay sa sistemang paghahanay na nakalahad sa ibaba, hanggang mapuno ang bawa't programa ng paaralan.  Kapag ang PrimeTime ay napuno, ang mga batang hindi natanggap na sumali ay ilalagay sa listahan ng maghihintay, sa ayos ng pangunguna, at tatanggapin oras na magkaroon ng lugar.

Maaaring pumili ang magulang/tagapag-alaga na ang kanilang anak ay pumasok sa alinman sa programang bago at/o pagkatapos ng pasok, kung nararapat. Ang pagpili ng programang bago o pagkatapos ng klase lamang ay hindi makakaapekto sa paghanay ng aplikasiyon.

Ang bawa't aplikasiyon ay ilalagay sa pangunguna sa paggamit ng sumusunod na sistema sa paghanay: 

Listahan ng Pangunguna

Ang uunahin sa pagsali ay ibibigay sa mga aplikasiyong inihanay na may 4 puntos at ang huling ihahanay ay ibibigay sa mga aplikasiyong may 0 puntos.  Sa mga pagkakataong kailangang pag-aralan ang dalawa o higit na aplikasiyon na may patas na puntos, ang pagpili sa pagtanggap ay ibabatay sa petsa at oras ng pagbigay sa online ng tapos na aplikasiyon.  Para sa pangunguna, ang palakad sa pagpasok na nasa ibaba ay mahigpit na ipatutupad. 

Natanggap na mga Mag-aarak

Kapag sinabihan na natanggap, ang 2017-2018 PrimeTime Student Participation Forms ay kailangang tapusin bago ang inyong anak ay makapagsimulang sumali sa programa. Ang  2017-2018 Student Participation Forms ay nasa online o makukuha sa samahang nagbibigay ng paglilingkod sa paaralan ng inyong anak.  Ang mga mag-aaral na hindi natapos ang 2017-2018 Student Participation Forms ay maaaring matiwalag sa  PrimeTime. 

Mga Palakad sa PagpasokPolicy

Sang-ayon sa California Education Code, inaasahan ang mga mag-aaral na pumasok sa programa araw-araw sa buong oras na iniaalok. Ang mga mag-aaral na hindi papasok araw-araw na mababa ang oras sa 50% araw-araw sa programang iniaalok ay maaaring matiwalag; ang pangunguna ay ibibigay sa mga mag-aaral na pumapasok araw-araw sa programa.

Kaalaman sa Tatawagan

Ang tulong sa pagbuo ng aplikasiyon sa online PrimeTime, o sa karagdagang kaalaman, pakiusap na tawagan ang PrimeTime Partner na nagkakaloob ng paglilingkod sa inyong paaralan. Sa mga katanungan tungkol sa pangasiwaan ng programa, pakiusap na tawagan ang Extended Learning Opportunities sa (858) 503-1870.