Mga Malimit na Tinatanong

 

Sino ang karapatdapt na mag-aplay? 
Sinumang batang nasa baitang K-8 (kabilang ang transitional kindergarten), nakapagpalista at pumapasok sa araw ng pasukan sa paaralang nag-aalok ng programang PrimeTime.  Ang aplikasiyon ay maaari lamang ibigay sa "online". 

Kung ang aking anak ay nasa programa na, kailangan pa bang mag-aplay ako sa susunod na taon?
Oo, lahat ng pamilya ay dapat mag-aplay upang makasali sa programa bawa't taon.  Ito ay kabilang ang mga mag-aaral na kasalukuyang kasali at ang mga nasa listahan ng naghihintay. 

Kapag nagbigay ako ng aplikasiyon, nangangahulugan bang natanggap na ako? 
Ang pagbigay ng aplikasiyon ay hindi katiyakang kasali na sa PrimeTime.  Ang mga nagnanais sa paglilingkod ng PrimeTime sa karamihang paaralan ay humihigit ang bilang sa programa; nang sa gayun, napakahalagang ang mga aplikasiyon ay buong natapos at ibigay sa unang pagbibigay ng apliksiyon  (2020-21 Paaralang Taon: Marso 2-Abril 10, 2020).  Ang mga aplikante ay tinatanggap sa programa batay sa sistemang paghahanay, hanggang ang programa ay napuno sa bawa't paaralan.  Ang mga aplikanteng hindi natanggap sa programa dahil wala nang lugar ay ilalagay sa listahan ng naghihintay batay sa bilang ng puntos sa kanilang aplikasiyon.   

 

Sistema ng Paghahanay (4 Puntos Kung Maaari)
1 Puntos: Batang sumasali sa PrimeTime sa paaralang taong 2019-2020; o batang nasa listahan ng naghihintay sa PrimeTime noon pang Marso 1, 2020.
1 Puntos: Nag-iisang magulang ng mag-anak; o mga pamilya ng iisang magulang/tagapag-alaga na kasalukuyang nasa military deployment (kopya ng orders ay maipakita kapag hiniling).
1 Puntos:  Lahat ng magulang/tagapag-alagang may anak, na nagtatrabaho ng buong araw (40 oras sa isang linggo) at/o nag-aaral ng buong araw (nakapalista ng 12 units).
1 Puntos:  Batang isinangguni ng Distrito na tulungan sa pag-aaral, batay sa Standards Based Report Card para sa elementarya at course grades para sa middle level.     

Kailan ko malalaman ang kalagayan ng aking aplikasiyon?
Ang lahat ng pamilyang nagbigay ng aplikasiyon sa Initial Application Period ay ipagbibigay-alam sa emayl simula Hunyo12, 2020.  Matatanggap ng mga magulang sa emayl kung Natanggap o Nasa Listahan ng Maghihintay.  Ang lahat ng aplikasiyong ibinigay pagkatapos ng Abril 10, 2020, ay iproproseso simula sa Hulyo at ipagbibigay-alam ang kanilang kalagayan sa emayl.

Papaano kung lumipat ako ng ibang paaralan?
Maaaring tawagan ng magulang ang Extended Learning Opportunities Department sa (858) 503-1870 o ang PrimeTime Partnersa paaralang inaaplayan upang ilipat ang kanilang aplikasiyon sa ibang paaralan.  Ang lahat ng inilipat na aplikasiyon ay ibibilang sa listahan ng naghihintay sa bagong paaralan batay sa bilang ng puntos sa kanilang aplikasiyon. 

Paano ko malalaman ang lugar ng aking anak sa listahan ng naghihintay?
Ang tuwirang lugar sa listahan ay hindi ipinagkakaloob.  Ang mga mag-aaral ay inilalagay sa listahan batay sa bilang ng puntos sa kanilang aplikasiyon.  Ang listahan ay walang bahid, ang mga aplikasiyon ay dumarating ng buong taon at ang lugar sa listahan ay maaaring magbago.  Maaaring ang mga magulang ay magtanong kung ilang mag-aaral ang nasa listahan at maaaring ibigay sa kanila ang hanay ng kanilang aplikasiyon sa listahan (hal. nasa itaas na sampu, ibabang 20, atbp.).