Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

T?ng quát v? Chuong trình PrimeTime Mùa hè 2021

 

Tổng quát về Chương trình PrimeTime Mùa hè 2021

21 tháng Sáu - 16 tháng Bảy năm 2021 (19 ngày/Đóng cửa ngày 5 tháng Bảy)

 

Văn phòng Extended Learning Opportunities (ELO) của Học khu Thống nhất San Diego sẽ cộng tác làm việc với các Tổ chức Đối tác PrimeTime để cung cấp Chương trình PrimeTime Mùa hè nửa ngày sau giờ học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở nào hội đủ điều kiện. Các dịch vụ của Chương trình PrimeTime Mùa hè sẽ bao gồm tối thiểu bốn giờ rưỡi (4,5) học tập trong bốn tuần, ngay sau khi ngày học Kinh nghiệm Mùa hè của HKTNSD chấm dứt. Chương trình PrimeTime Mùa hè Sau giờ học sẽ cung cấp một môi trường hấp dẫn, nơi học sinh có thể củng cố các kỹ năng học tập của mình và tham gia vào các hoạt động bổ sung thú vị trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, âm nhạc, thể thao và học tập cảm xúc xã hội. Học sinh tham gia chương trình hè sẽ được cung cấp một bữa ăn dinh dưỡng miễn phí.

 

Các trường cung cấpChương trình PrimeTime Mùa hè 

Giờ và Lịch trình Chương trình (Mọi trường):  
4,5 giờ (sau khi giờ học buổi sáng của Kinh nghiệm Trường hè của HKTNSD chấm dứt)
 

 

Sự hội đủ điều kiện và ghi danh của học sinh: 
Tất cả các học sinh của HKTNSD hiện đang ghi danh trong năm học 2020-21 bao gồm cả học sinh của mẫu giáo chuyển tiếp đến cấp lớp tám tham dự Chương trình Kinh nghiệm Mùa hè buổi sáng của HKTNSD đều hội đủ điều kiện ghi danh tham gia Chương trình PrimeTime Mùa hè. Các học sinh do Học khu giới thiệu để được hỗ trợ học tập sẽ nhận được ưu tiên ghi danh cao nhất. Tất cả các đơn ghi danh khác sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi và được ghi danh dựa trên cơ sở ai đến trước thì được xét trước nếu còn chỗ.  

 

Thời gian nộp đơn ban đầu (17 tháng Năm - 28 tháng Năm năm 2021):

Các đơn ghi danh có sẵn trên mạng bắt đầu từ thứ Hai, ngày 17 tháng Năm năm 2021 lúc 8 giờ sáng (Giờ chuẩn Thái Bình Dương) và phải được hoàn tất và gửi trực tuyến trước thứ Sáu, ngày 28 tháng Năm năm 2021, lúc 11:59 tối. (Giờ chuẩn Thái Bình Dương) sẽ được xem xét trong quá trình ghi danh ban đầu.  Đơn ghi danh sẽ tiếp tục được nhận sau ngày này theo quy trình tương tự ở bên dưới với các ngày sửa đổi.

 

app

 

Thông báo cho Phụ huynh về Tình trạng của Đơn đã Nộp:

Các học sinh được ưu tiên nhận vào chương trình sẽ được thông báo qua email về tình trạng hồ sơ của các em không trễ hơn Thứ Tư, ngày 2 tháng Sáu năm 2021.  Email sẽ thông báo cho các gia đình biết về việc (các) con em của họ đã được nhận tham gia, hay được đưa vào danh sách chờ đợi hay không hội đủ điều kiện. 

 

Quy trình ghi danh học sinh đã được nhận:

Sau khi phụ huynh/người giám hộ nhận được thông báo chấp nhận, họ sẽ cần in và hoàn tất các Mẫu đơn Tham gia Chương trình PrimeTime Mùa hè 2021 của học sinh (có tại 
 HOÀN TẤT MỘT MẪU CHO MỖI HỌC SINH
).  Các mẫu đơn đã hoàn tất sẽ cần phải được quét (scanned) và gửi đến Partner Organization cung cấp các dịch vụ tại trường đó trước Thứ Ba, ngày 15 tháng Sáu năm 2021 để tham gia vào các Chương trình PrimeTime Mùa hè bắt đầu vào ngày 21 tháng Sáu năm 2021. 

 

CHÍNH SÁCH CÓ MẶT
Chiếu theo Bộ luật Giáo dục California Mục 8483 (a) (1) cung cấp tài trợ cho PrimeTime, học sinh phải tham gia vào chương trình mỗi ngày.  

THÔNG TIN THÊM                                                            

Để biết thêm thông tin về chương trình PrimeTime tại trường con em quý vị học, xin liên lạc với Đối tác cung cấp dịch vụ của PrimeTime. Nhấp vào đây để biết Thông tin Liên lạc của Đối tác PrimeTime. Cho các câu hỏi liên quan đến việc hành chính của chương trình, vui lòng liên lạc với một trong những Nhân viên Hỗ trợ của chúng tôi.