Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

2021-22 APLIKASYON SA PRIMETIME

Logo

2021-2022 Online APLIKASYON 

 Ang Departamento ng Pinalawak na mga Pagkakataon sa Pag-aaral ng San Diego Unified School District’s (SDUSD) ay nangangasiwa ng Programa ng PrimeTime na Pinalawak na Araw PrimeTime sa mga mag-aaral ng elementarya at pang-gitnang paaralan. Ang PrimeTime ay libre para sa lahat ng nakikilahok na mga pamilya at pinapatakbo bago at/o pagkatapos ng mga programa sa paaralan tuwing regular na araw ng pasukan. Dahil sa pandemia ng COVID-19 ang iskedyul ng programa ay maaaring mabago para sa bagong taon ng pasukan. Ang mga mag-aaral ay papasok sa programa araw-araw ng buong oras na inaalok. Ang mga magulang/tagapag-alaga ay maaaring maging komortable na malaman na ang kanilang (mga) anak ay nakakatanggap ng suporta pang-akademya, at kasama ang pakikihalobilo sa mga kaibigan ng pisikal at emosyonal na ligtas na kapaligiran. Ang PrimeTime na koponan ay nakikipagtulungan sa San Diego Unified School District Pinalawak na mga Pagkakataon sa Pag-aaral na empleyado, PrimeTime na organisasyon, at ibang departamento ng SDUSD, mga programa at mga indibidwal.

KARAPAT-DAPAT 
Ang inyong (mga) anak ay kailangan naka-enrol ng regular na araw ng pasukan sa paaralan kung saan kayo nag-aapply sa PrimeTime. Lahat ng mga pamilya na may mga anak sa elementarya, pang-gitna, o K-8 na mga paaralan (kasama ang pang-transisyon na kindergarten) interesado na makilahok sa PrimeTime habang nasa 2021-22 na taon ng pasukan ay kailangan mag-pasa ng online na aplikasyon.

Kasama ang mga sumusunod:

  • Mga bata na kasalukuyang nakikilahok sa PrimeTime
  •  Mga bata na nasa listahan ng nakapila

APLIKASYON
Ang aplikasyon ay kailangan makumpleto para sa bawat bata na nag-aapply sa PrimeTime. Ang aplikasyon sa taong ito ay magsisimula sa Lunes, Marso 1, 2021 ng 6:00 n.u (Pacific Standard Time). Kailangan ng email address at koneksyon sa internet para makabuo ng account para makumpleto ang aplikasyon. Ang aplikasyon ay kailangan kumpleto at mapasa online. Pindutin ang halimbawa ng aplikasyon. Maaaring makita ang aplikasyon sa telepono o tablet na may koneksyon sa internet.

Ang PrimeTime Partner sa paaralan ng inyong anak ay magsasagawa ng pagpupulong ng impormasyon tungkol sa PrimeTime Aplikasyon para suriin ang online na proseso ng aplikayon. Pindutin para makita ang iskedyul.

PROSESO NG APLIKASYON
Lahat ng impormasyon na binigay sa aplikasyon ay isasailalim sa pagpapatunay. Pagpeke o pagtanggal ng kahit anong impormasyon ay maaaring maalisan ng karapatan ang aplikante sa pagtanggap ng serbisyo ng PrimeTime.

PAGPASA NG APLIKASYON AY HINDI GARANTIYA SA PAGSALI SA PRIMETIME.
Inaasahan na ang pangangailangan sa serbisyo ng PrimeTime ay lalagpas sa kapasidad ng programa sa karamihan ng mga paaalan; samakatuwid, labis na importante na ang aplikasyon ay makumpleto at mapasa sa paunang palatakdaan ng oras. Ang mga aplikante ay tatanggapin sa programa base sa sistema ng grado na nakalista sa mga sumusunod na pahina, hanggang sa kapasidad ng bawat programa ng paaralan. 

PAUNANG PALATAKDAAN NG ORAS NG APLIKASYON MARSO 1, 2021 – ABRIL 9, 2021
Ang aplikasyon ay magsisimula sa Lunes, Marso 1, 2021 ng 6:00 n.u (Pacific Standard Time) at kailangan makumpleto at mapasa ng online ng Biyernes, Abril 9, 2021 ng 9:59 n.u (Pacific Standard Time) para mapasali sa paunang pagsuri at proseso ng enrollment. Mga aplikasyon na i-fax, na-email, pinadala, o binigay ng personal ay hindi tatanggapin.

PAUNAWA SA STATUS NG APLIKASYON
Mga magulang/tagapag-alaga na nakumpleto at napasa ang aplikasyon sa loob ng paunang palatakdaan ng oras ay aabisuhan sa email ng status ng kanilang aplikasyon ng hindi lalagpas ng Biyernes, Hunyo 18, 2021. Ang email may magsasabi sa mga pamilya kung ang kanilang (mga) anak ay natanggap na makilahok, nalagay sa listahan ng pila, o hindi karapat-dapat para sa bago at/o pagkatapos na PrimeTime na programa ng paaralan. 

TAGALOG

SISTEMA NG MARKA NG APLIKASYON
Mga aplikasyon na pinasa sa palatakdaang oras ay susuriin para sa paunang panahon ng enrollment. Ang mga bata ay tatanggapin para makasali batay sa detalyeng marka sa ibaba ng kanilang aplikasyon, hanggang sa kapasidad ng bawat programa ng paaralan. Kapag na-abot na ng PrimeTime ang kanilang kapasidad, mga bata na hindi natanggap na makasali ay ilalagay sa listahan, sa parehas na ayos ng prayoridad, at tatanggapin kapag nagkaroon ng lugar sa programa.

Mga magulang/tagapag-alaga ay maaaring pumili kung gusto nila ang kanilang anak ay dumalo bago pumasok at/o pagkatapos ng pasok na programa, kung naaangkop. Pagpili lamang ng bago o pagkatapos na programa ay hindi makaka-apekto sa marka ng aplikasyon.

Bawat aplikasyon ay bibigyang importansya gamit ang sumusunod na sistema ng pagmamarka:

Bata na nakikilahok sa PrimeTime noong 2020-21 na taon ng pasukan O bata na nasa PrimeTime na listahan ng Pebrero 26, 2021

1 na Puntos

Solong magulang na sambahayan O mga pamilya na may isang magulang/tagapag-alaga na kasalukuyang nasa military deployment (kopya ng utos ay maaaring kailanganin kapag hiniling)

1 na Puntos

Lahat ng mga magulang/tagapag-alaga ng bata ay permanenteng nagtatrabaho (40 oras kada linggo) at/o full time na mga mag-aaral (naka-enroll ng kahit 12 na units)

1 na Puntos

Ang bata ay inirekomenda ng Distrito para sa tulong pang-akademya, batay sa Pag-uulat ng Pamantayan para sa antas ng elementarya at mga marka para sa panggitnang antas.

1 na Puntos

Posibleng Kabuuang mga Puntos

4 na Puntos

Karapat-dapat na mga mag-aaral na walang tahanan at nasa bahay ampunan ay makakatanggap ng mataas na prayoridad sa pagpasa ng aplikasyon.

LISTAHAN NG PRAYORIDAD
Unang prayoridad para sa pakikilahok ay ibibigay sa mga aplikasyon na may apat (4) na puntos at huling prayoridad ay ibibigay sa mga aplikasyon na may zero (0) na puntos. Sa kaso na kailangan magpasiya sa dalawa o mas maraming mga aplikasyon na may parehong puntos, ang pagpili ay ibabatay sa petsa at oras ng pagpasa ng kumpletong aplikasyon online. Para sa prayoridad ng enrollment, patakaran sa pagdalo ay mahigpit na susundin.

MGA APLIKASYON NA PINASA PAGKATAPOS NG ABRIL 9, 2021
Mga aplikasyon ay tatanggapin sa buong taon ng pasukan. Mga aplikasyon na pinasa pagkatapos ng Abril 9, 2021, ay isasaalang-alang na prayoridad, kapag nagkaroon ng bakante, batay sa sistema ng marka na naka-tala sa itaas.

MGA TINANGGAP NA MGA MAG-AARAL
Kapag nakatanggap ng abiso sa pagtanggap, ang 2021-22 PrimeTime Form ng Mag-aaral na Nakikilahok ay kailangan makumpleto bago magsimula ang inyong anak sa pagsali sa programa. Ang 2021-22 Form ng Mag-aaral na Nakikilahok ay makikita online o sa pamamagitan ng organisasyon na nagbibigay ng serbisyo sa paaralan ng inyong anak. Mga mag-aaral na hindi kumpleto ang 2021-22 Form ng Mag-aaral na Nakikilahok ay maaaring maalis sa PrimeTime.

PATAKARAN SA PAGDALO
Alinsunod sa Alituntunin Pang-edukasyon ng California Seksyon 8483(a)(1) na nagbibigay ng pondo sa PrimeTime, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makilahok sa programa araw-araw.

KARAGDAGANG IMPORMASYON
Para sa karagdagang impormasyon ukol sa PrimeTime sa paaralan ng inyong anak, makipag-ugnayan sa PrimeTime Partner na nagbibigay ng serbisyo. Pindutin dito para sa .Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan ng PrimeTime Partner . nPara sa mga katanungan ukol sa administrasyon ng programa, makipag-ugnayan sa Departamento ng mga Pinalawak na Pagkakataon sa Pag-aaral (858) 503-1870.