Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

2020-2021 Aplikasiyon sa Online

logo

Ang Extended Learning Opportunities Department (ELO) ng San Diego Unified School District’s (SDUSD) ang nangangasiwa ng PrimeTime Extended Day Program (PrimeTime) sa mga mag-aaral sa mababang paaralan at middle school. Ang PrimeTime ay libre sa lahat ng kasaling pamilya at pinangangasiwaan bago at/o pagkatapos ng klase sa bawa't karaniwang araw ng pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay inaasahang papasok sa programa araw-araw sa buong oras na iniaalok. Ang mga magulang/tagapag-alaga ay palagay ang loob sa pagkakaalam na ang kanilang (mga) anak ay hindi lamang tumatanggap ng suporta sa pag-aaral, kung hindi nakikisalamuha rin sa kanilang mga kababata sa matiwasay na kapaligiran. Ang PrimeTime ay isang pagtutulungan ng mga kawani ng ELO, mga samahan ng PrimeTime, at ibang mga sangay ng SDUSD, mga programa at mga tao. Pinananatili ng PrimeTime ang bilang ng mag-aaral sa kawani na 20:1 sa lahat ng programa.

PAGIGING KARAPATDAPAT
Ang inyong (mga) anak ay dapat pumapasok sa karaniwang araw ng pasukan sa paaralan kung saan siya ay nais pumasok sa PrimeTime. Ang lahat ng pamilang may mga anak sa elementarya, middle, o paaralang K-8 (kabilang ang transitional kindergarten) na interesadong sumali sa PrimeTime sa paaralang taong 2020-21 ay dapat magbigay ng aplikasiyon sa online.
Kabilang dito ang:
• Mga anak na kasalukuyang kasali sa PrimeTime.
• Mga batang nasa listahan ng naghihintay.

 Proseso ng Aplikasiyon sa Online


ANG APLIKASIYON SA TAONG ITO AY MAKUKUHA SA ONLINE SIMULA SA LUNES, MARSO 2, 2020 SA IKA-6 N.U. (Pacific Standard Time). Kailangan ang emayl adres at paggamit ng internet upang lumikha ng account sa pagbuo ng aplikasiyon. Ang aplikasiyon ay dapat matapos at maipadala sa online; makakatanggap kayo ng agad na kasagutan para sa inyong rekord
. Ang pagbigay ng aplikasyon ay walang katiyakang matatanggap sa PrimeTime. Inaasahang ang nangangailangan ng paglilingkod ng PrimeTime ay lalabis ang bilang sa karamihan ng mga paaralan, kung kaya napakahalagang ang aplikasiyon ay buong natapos at ibibigay sa unang palugit ng aplikasiyon. Ang mga aplikante ay tatanggapin sa programa batay sa sistema ng paghahanay, hanggang sa mapuno ang programa sa bawa't paaralan.

Upang makapaghanda, kailangan ninyo ang tunay na unang pangalan, tunay na apelyido, kapanganakan, at SDUSD Student ID ng inyong anak (makukuha sa progress report at report card ng inyong anak). Pakiusap na puntahan ang www.sandiegounified.org/primetime upang makita ang halimbawang kopya ng PrimeTime Online Application at ang proseso.

Makukuha ang aplikasiyon sa pamamagitan ng paggamit ng kasangkapang mobile gaya ng selpon o tablet na may koneksiyon sa internet. Kung kailangan ninyo ng internet access, maaaring pumunta sa publikong aklatan, sa Extended Learning Opportunities Department ng SDUSD sa 2441 Cardinal Lane, Bldg. A (92123).

PETSA SA UNANG PAGBIGAY NG APLIKASIYON MARSO 2, 2020 – ABRIL 10, 2020
Ang aplikasiyon ay makukuha sa online simula sa Lunes, Marso 2, 2020 ng ika- 6:00 n.u. (Pacific Standard Time) at dapat matapos at maibigay sa online ng Biyernes, Abril 10, 2020 ng ika-9:59 n.g. (Pacific Standard Time) upang mapasali sa proseso sa unang pagrepaso at pagpalista. Ang mga aplikasiyong ipinadala sa fax, emayl, o dinala sa tanggapan ay HINDI tatanggapin.

PAGBIGAY-ALAM SA MAGULANG
Ang mga magulang/tagapag-alagang nakatapos at nakapagbigay ng aplikasiyon sa loob ng petsa ng unang pagbigay ay padadalhan ng kasagutan sa pamamagitan ng emayl sa kalagayan ng kanilang aplikasiyon na hindi lalampas sa Hunyo 12, 2020. Ang emayl ay sasabihan ang pamilya kung ang kanilang (mga) anak ay natanggap na sumali, kung nakalagay sa listahan ng maghihintay, o kung hindi karapatdapat para sa programang bago at/o pagkatapos ng klase ng PrimeTime Program.

KAALAMAN NG MATATAWAGAN
Para sa tulong sa pagbuo ng aplikasiyon ng PrimeTime sa online o sa karagdagang kaalaman, tawagan ang PrimeTime Partner na nagkakaloob ng paglilingkod sa inyong paaralan; ang mga numero ng telepono ay matatagpuan sa websayt ng Distrito: www.sandiegounified.org/primetime. Sa mga katanungan tungkol sa pangasiwaan ng programa, tawagan ang ELO sa (858) 503-1870.