Warning! Editing this pageset section will affect all pages on your website.

MÂ~U ÐON PRIMETIME 2020-21

ĐƠN TRỰC TUYẾN 2020-2021

Văn phòng Extended Learning Opportunities (ELO) của Học Khu Thống Nhất San Diego (SDUSD) điều hành chương trình Ngày Học Dài PrimeTime (PrimeTime) cho các học sinh mẫu giáo và trung học đệ nhất cấp. PrimeTime được cung cấp miễn phí cho mọi gia đình tham gia và hoạt động trước và/hay sau các chương trình của trường vào mỗi ngày học thường. Hàng ngày, học sinh cần phải tham dự chương trình đúng theo số giờ đã được ấn định. Phụ huynh/gám hộ có thể cảm thấy yên tâm biết được rằng (các) con em của mình không những nhận sự trợ giúp về mặt học vấn mà còn được tương tác với những trẻ đồng trang lứa trong một môi trường an toàn về cả mặt thể chất lẫn tình cảm. Nhóm PrimeTime là sự hợp tác giữa các nhân viên của Văn phòng ELO, các cơ quan Đối tác với chương trình PrimeTime, và các chương trình cùng các cá nhân của Học Khu Thống Nhất San Diego.

ĐIỀU KIỆN
Con em quý vị phải ghi danh học thường ngày tại trường quý vị muốn nộp đơn tham gia vào chương trình PrimeTime. Mọi gia đình có con em học trong trường tiểu học, trung học đệ nhất cấp, hoặc từ cấp mẫu giáo-lớp 8 (bao gồm cả mẫu giáo chuyển tiếp) mà muốn tham giao vào chương trình PrimeTime niên học 2020-2021 phải điền và nộp một mẫu đơn trực tuyến. Điều này bao gồm các em trẻ đang tham gia trong PrimeTime và các em đang trong danh sách chờ.

MẪU ĐƠN
Một mẫu đơn xin phải được hoàn tất cho mỗi đứa trẻ xin vào PrimeTime. Đơn xin của năm nay sẽ có trên mạng vào thứ Hai, ngày 2 tháng Ba, 2020 lúc 6:00 sáng (Giờ Chuẩn Thái bình dương). Phải có một email và truy cập được vào Internet và lập một tài khoản để hoàn tất mẫu đơn. Mẫu đơn phải được hoàn tất và nộp trực tuyến. Nhấp vào để xem đơn mẫu.
Đối tác PrimeTime tại trường con quý vị sẽ tổ chức một cuộc họp thông tin dành cho phụ huynh về Ứng dụng PrimeTime để duyệt lại quy trình ghi danh trực tuyến. Nhấp vào để xem lịch trình.
Quý vị có thể truy cập vào internet thông qua một thiết bị di động như điện thoại di động hay máy vi tính bảng tablet có kết nối với internet. Nếu quý vị cần truy cập vào internet, quý vị có thể đến một thư viện công cộng, văn phòng Extended Learning Opportunities của Học Khu Thống Nhất San Diego ở địa chỉ 2441 Cardinal Lane, Bldg. A (92123). Giờ văn phòng của Extended Learning Opportunities: Thứ Hai-Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 4:30 chiều Hỗ trợ phụ huynh từ 8:30 sáng đến 12:30 tối hàng ngày, không cần hẹn. Để lấy hẹn ngoài giờ hỗ trợ phụ huynh, xin vui lòng gọi văn phòng ở số (858) 503-1870.

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN
Mọi thông tin được cung cấp trên mẫu đơn sẽ được kiểm chứng. Giả mạo hoặc bỏ sót bất kỳ thông tin nào có thể làm người nộp đơn bị loại ra khỏi danh sách hưởng các dịch vụ PrimeTime.

NỘP ĐƠN KHÔNG BẢO ĐẢM LÀ SẼ ĐƯỢC THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH PRIMETIME
Nhu cầu xin vào các dịch vụ của PrimeTime đã được ước lượng sẽ vượt qua khả năng thu nhận của chương trình tại phần đông các trường; vì vậy, rất quan trọng là đơn xin phải được điền đầy đủ và nộp vào trong thời hạn nộp đơn đầu. Các đương đơn được chấp nhận vào chương trình dựa vào một hệ thống đánh giá trong trang tiếp đây, tùy theo khả năng của mỗi trường.

THỜI HẠN NỘP ĐƠN ĐẦU TIÊN NGÀY 2 THÁNG 3, 2020 - 10 THÁNG TƯ, 2020
Các đơn sẽ có sẵn trên mạng bắt đầu vào ngày thứ hai, 2 tháng Ba, 2020 vào lúc 6:00 sáng và phải được hoàn tất và nộp trực tuyến trước ngày thứ sáu, 10 tháng Tư, 2020 vào lúc 9:59 tối để mới được cho vào trong quy trình duyệt xét và ghi danh đầu tiên. Các đơn gửi qua fax, e-mail, bưu điện hoặc đưa tay sẽ không được chấp nhận. 

THÔNG BÁO VỀ TÌNH TRẠNG CỦA ĐƠN
Phụ huynh/giám hộ nào hoàn tất và nộp đơn trong thời gian đầu nhận đơn sẽ được thông báo về tình trạng của đơn trước ngày 12 tháng Sáu, 2020, qua email. Thông báo sẽ cho gia đình rõ là trẻ đã được nhận, cho vào danh sách chờ, hoặc không hội đủ điều kiện để vào chương trình của PrimeTime trước và sau giờ học, niên khóa 2020-2021. Được nhận vào chương trình trước giờ học không bảo đảm là sẽ được nhận vào chương trình sau giờ học, và được nhận vào chương trình sau giờ học không bảo đảm là sẽ được nhận vào chương trình trước giờ học.

 NỘP ĐƠN ĐÂY
Bắt đầu 2 Tháng 3, 2020, 6 giờSA

HỆ THỐNG XẾP HẠNG ĐƠN
Các đơn đã được điền đầy đủ và được nộp trước thời hạn cuối của thời gian nộp đơn đầu sẽ được xem xét cho thời kỳ ghi danh đầu tiên. Trẻ em sẽ được nhận theo hệ thống xếp hạng đơn được mô tả ở dưới đây, tùy theo khả năng chứa của mỗi chương trình tại trường. Một khi PrimeTime đã đạt đủ số, các trẻ em không được nhận tham gia sẽ được cho vào danh sách chờ đợi, cũng theo thứ tự ưu tiên, và sẽ được nhận vào khi có chỗ trống.
Phụ huynh/giám hộ có thể chọn cho con em tham gia chương trình trước hoặc sau giờ học, nếu có. Chỉ chọn chương trình trước hoặc sau giờ học sẽ không ảnh hưởng đến sự xếp hạng của đơn.
Mỗi tờ đơn sẽ được ưu tiên xếp theo hệ thống xếp hạng sau đây:

Em trẻ tham gia PrimeTime trong niên học 2019-20 HAY em trẻ trong danh sách chờ của PrimeTime kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 .

1 điểm

Gia đình có một phụ huynh HAY các gia đình có phụ huynh/giám hộ hiện đang thi hành nghĩa vụ quân sự (có thể cần phải trình một bản sao của sự vụ lệnh).

1 điểm

Tất cả phụ huynh/giám hộ sống chung với em trẻ làm việc toàn thời gian (40 tiếng một tuần) và/hay đi học toàn thời gian (đã ghi danh ít nhất là 12 tín chỉ).

1 điểm

Trẻ em do Học Khu đề nghị được giúp đỡ thêm về mặt học tập, căn cứ trên Phiếu Báo Cáo Học Lực Tiêu Chuẩn cho cấp tiểu học và hạng điểm của các bộ môn cho cấp trung học đệ nhất cấp.

1 điểm

Tổng số điểm có thể có

4 điểm

Lưu ý các học sinh vô gia cư và con nuôi sẽ nhận được ưu tiên cao nhất khi nộp đơn.

DANH SÁCH ƯU TIÊN
Ưu tiên tham gia hàng đầu sẽ được dành cho những đơn nào có 4 điểm và hàng chót cho những đơn nào không có điểm. Trong trường hợp phải quyết định giữa hai đơn đồng hạng điểm, sự chọn lựa sẽ được căn cứ trên ngày và giờ nộp trên mạng của các đơn đã được điền đầy đủ. Để được ưu tiên ghi danh, chính sách mức đi học dưới đây phải tuân theo chặt chẽ.

CÁC ĐƠN NỘP SAU NGÀY 10 THÁNG TƯ, 2020
Đơn được chấp nhận quanh năm. Các đơn nộp sau ngày 10 tháng Tư, 2020, sẽ được xếp theo thứ tự ưu tiên, nếu còn chỗ trống, theo hệ thống xếp hạng trình bày ở trên.

HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
Một khi nhận thông báo được chấp nhận, các Đơn Xin Tham Gia vào Prime Time của Học Sinh, niên khóa 2020-2021 phải được hoàn tất trước khi con em quý vị có thể bắt đầu tham gia vào chương trình. Các Đơn Xin Tham Gia của Học Sinh (Student Participation Forms) cho niên khóa 2020-2021 sẽ có sẵn trực tuyến hoặc qua cơ quan cung cấp các dịch vụ tại trường của con em quý vị. Học sinh với các đơn xin tham gia mà không được hoàn tất đầy đủ cho niên khóa 2020-2021 có thể bị loại ra khỏi chương trình PrimeTime. 

CHÍNH SÁCH MỨC ĐI HỌC
Để phù hợp với Đạo Luật Giáo Dục của California, các học sinh phải có mặt đủ mỗi ngày cho số giờ đã được ấn định trong chương trình. Học sinh nào không có mặt mỗi ngày ít nhất là 50% của số giờ chương trình ấn định có thể bị loại ra khỏi chương trình; ưu tiên dành cho các học sinh tham gia chương trình hàng ngày.

THÔNG TIN BỔ SUNG
Để biết thêm thông tin về chương trình PrimeTime tại trường con em quý vị học, xin liên lạc với các Đối tác PrimeTime cung cấp dịch vụ. Nhấn vào đây cho Thông tin Liên lạc Đối tác PrimeTime . Nếu có những câu hỏi về việc điều hành của chương trình, xin liên lạc với văn phòng Extended Learning Opportunities ở số (858) 503-1870.