Các Câu Thuờng Đuợc Hỏi:

 

Ai đủ tiêu chuẩn ghi đơn?
Bất cứ trẻ em nào từ lớp MG-8 (kể cả lớp mẫu giáo chuyển tiếp), đã ghi danh và đang học mỗi ngày tại một trường có chương trình PrimeTime. Các đơn chỉ có thể được gửi trực tuyến mà thôi.


Nếu con tôi hiện đang ở trong chương trình, tôi có phải nộp đơn cho năm tới hay không?

Có, tất cả các gia đình phải nộp đơn xin vào chương trình mỗi năm. Điều này bao gồm các học sinh hiện đang tham gia và các em nào đang trong danh sách chờ đợi.

 
Nếu nộp đơn thì có phải là tôi đã được nhận vào chương trình rồi phải không?
Nộp đơn không bảo đảm là sẽ được tham gia vào chương trình PrimeTime. Số đơn xin vào các dịch vụ của PrimeTime tại phần đông các trường vượt qua khả năng thu nhận của chương trình; vì vậy, rất quan trọng là các đơn xin phải được điền đầy đủ và nộp vào trong thời gian nộp đơn đầu (Niên khóa 2020-21: 2 tháng - 10 tháng , 2020). Các đương đơn được chấp nhận vào chương trình dựa vào một hệ thống đánh giá, tùy theo khả năng của mỗi trường. Các đương đơn nào không được chấp nhận vào chương trình vì không đủ chỗ sẽ được cho vào danh sách chờ đợi theo số điểm trong đơn của em.

 

Hệ thống Đánh giá (Có thể được nhiều nhất là 4 điểm)

1 điểm: Em trẻ tham gia PrimeTime trong niên học 2019-2020; hoặc em trẻ ở trong danh sách chờ đợi PrimeTime kể từ ngày 1 tháng  năm 2020.
1 điểm: Gia đình có một phụ huynh; hay gia đình có phụ huynh/giám hộ hiện đang thi hành nghĩa vụ quân sự (có thể cần phải trình một bản sao của sự vụ lệnh).
1 điểm: Tất cả phụ huynh/giám hộ sống chung với em trẻ làm việc toàn thời gian (40 tiếng một tuần) và/hay đi học toàn thời gian (đã ghi danh ít nhất là 12 tín chỉ).
1 điểm: Trẻ em do Học Khu đề nghị được giúp đỡ thêm về mặt học tập, căn cứ trên Phiếu Báo Cáo Học Lực Tiêu Chuẩn cho cấp tiểu học và hạng điểm của các bộ môn cho cấp trung học đệ nhất cấp.

 

Khi nào thì tôi biết được kết quả đơn của tôi?
Tất cả các gia đình nào mà nộp đơn trong thời gian đầu sẽ nhận được thông báo về tình trạng của đơn trước ngày 12 tháng , 2020, qua email. Phụ huynh sẽ nhận email thông báo là được Nhận hay trong Danh sách chờ đợi. Tất cả các đơn nộp sau ngày 10 tháng năm 2020 sẽ được xử lý bắt đầu vào tháng 7 và cũng sẽ được thông báo về tình trạng đơn qua email.

 
Nếu tôi chuyển qua một trường khác thì sao?
Phụ huynh có thể liên lạc với Extended Learning Opportunities Department tại số (858) 503-1870 hay Đối tác PrimeTime Partner tại trường đã nộp đơn để xin chuyến đơn mình qua trường khác. Tất cả các đơn chuyển sẽ được đưa vào danh sách chờ đợi của trường mới dựa vào số điểm trong đơn.


Làm cách nào tôi có thể biết được là con tôi đang ở trong danh sách chờ đợi?
Tên học sinh trong danh sách chờ đợi không được cung cấp. Học sinh được xếp vào danh sách chờ đợi dựa theo số điểm trong đơn của em. Danh sách chờ đợi luôn thay đổi vì đơn được nhận quanh năm và danh sách chờ đợi có thể thay đổi. Phụ huynh có thể hỏi là tổng số học sinh trong danh sách chờ đợi là bao nhiêu và có thể được cho biết tên con mình đang nằm trong khoảng nào trong danh sách (thí dụ là trong nhóm 20 học sinh ở cuối danh sách, trong nhóm 10 học sinh ở đầu danh sách, v.v.).