Aplikasiyon sa Online 2019-2020

Ang Extended Learning Opportunities Department ng San Diego Unified School District’s (SDUSD) ang nangangasiwa ng PrimeTime Extended Day Program (PrimeTime) sa mga mag-aaral ng elementarya at middle school.  Ang PrimeTime ay libre sa lahat ng sumasaling pamilya at  ang nangangasiwa ng mga programang before school at/o after school sa araw-araw ng pasukan sa buong oras na iniaalok.   Ang mga mag-aaral ay inaasahang pumasok sa programa sa bawa't araw sa buong oras na iniaalok.  Ang mga magulang/tagapag-alaga ay panatag ang loob sa pagkakaalam na ang kanilang (mga) anak ay hindi lamang natutulungan sa kanilang pag-aaral, kung hindi nakikisalamuha rin sa kanilang mga kababata sa isang maayos at matiwasay na kapaligiran.  Ang PrimeTime ay ang pagtutulungan ng mga kawani ng Extended Learning Opportunities, mga samahan ng PrimeTime Partner, at ibang mga sangay, programa at mga tauhan ng SDUSD.

PAGIGING KARAPATDAPAT

Ang inyong (mga) anak ay dapat pumapasok sa araw ng pasukan sa paaralang nais ninyong pasukan ng PrimeTime.  Ang lahat ng pamilyang may mga anak sa paaralang elementarya, middle, o K-8 (kabilang ang transitional kindergarten) na interesadong sumali sa PrimeTime sa paaralang 2019-2020 ay dapat magbigay ng aplikasiyon sa online.  Ito ay kabilang ang  Mga batang kasalukuyang kasali sa PrimeTime  Mga batang nasa listahan ng naghihintay.

APLIKASIYON

Ang aplikasiyon ay dapat tapusin para sa bawa't batang nag-aaplay sa PrimeTime.  Ang aplikasiyon sa taong ito ay matatagpuan sa online simula sa Lunes, Marso 4, 2019 ng ika-6 n.u.  Ang emayl adres at paggamit sa internet ay kinakailangan upang makagawa ng account sa pagbuo ng aplikasiyon.  Ang aplikasiyon ay dapat mabuo at maipadala sa online. 

Ang PrimeTime Partner para sa paaralan ng inyong anak ay magkakaroon ng Parent Orientation para rebisahin ang proseso ng pag-apply online.  Pindutin ang schedule para makita ang nakatakdang oras at petsa para sa bawat paaralan.

Maaaring makakuha ng internet sa mga kasangkapang mobile gaya ng selpon o tablet na may koneksiyon ng internet.  Kung nangangailangan kayo ng paggamit ng internet, maaari kayong pumunta sa pampublikong aklatan, sa Extended Learning Opportunities Department ng SDUSD na nasa 2441 Cardinal Lane, Bldg. A (92123).  Ang oras ng tanggapan ng Extended Learning Opportunities ay Lunes - Biyernes, 8:30 n.u. hanggang 4:30 n.h. Tulong para sa magulang ay mula 8:30 n.u.- 12:30 n.h. araw-araw, walang appointment.  Para sa labas ng appointment, pakiusap na tawagan ang tanggapan sa (858) 503-1870.

 

PROSESO NG APLIKASIYON

Ang lahat ng kaalamang inilagay sa aplikasiyon ay kailangan ng pagpapatunay.  Ang pagsisinungaling o maling pagbigay ng kaalamay ay maaaring dahilang matiwalag ang aplikante sa pagtanggap ng paglilingkod ng PrimeTime. 

ANG PAGBIGAY NG APLIKASIYON AY WALANG KATIYAKANG MAKAKASALI SA PRIMETIME

Inaasahang ang bilang ng nangangailangan ng paglilingkod sa PrimeTime ay lalabis sa karamihang paaralan; kaya, napakahalagang ang aplikasiyon ay tapusin at maibigay sa unang petsa ng pagbigay ng aplikasiyon.   Ang mgaa ay tatanggapin sa programa batay sa sistemang hanay na nakalista sa sa susunod na pahina, hanggang mapuno ang bawa't programa.

UNANG PAGBIGAY NG APLIKASIYON MARSO 4, 2019 – APRIL 12, 2019

Ang aplikasiyon ay matatagpuan sa online simula sa Lunes, Marso 4, 2019 sa ika-6:00 n.u.(Pacific Standard Time) at dapat matapos at maipadala sa online sa Biyernes, Abril 12, 2019 sa ika-9:59 n.g. (Pacific Standard Time) upang makasama sa proseso ng unang pagrepaso at pagpalista.  Ang mga aplikasiyong ipinadala sa fax, emayl, koryo, o dinala sa tanggapan ay hindi tatanggapin. 

PAGBIGAY-ALAM SA KALAGAYAN NG APLIKASIYON

Ang mga magulang/tagapag-alagang nakatapos at nagbigay ng aplikasiyon sa loob ng unang petsa ng pagbigay ay sasabihan ang kalagayan ng kanilang aplikasiyon na hindi lalampas ng Hunyo 14, 2019, sa emayl. Ipagbibigay-alam sa mga pamilya kung ang kanilang anak ay natanggap na sumali, kung inilagay sa listahan ng maghihintay, o kung hindi karapatdapat sa programang bago at/o pagkatapos ng klase sa 2019-2020 PrimeTime Program.  Ang pagkatanggap sa programang bago ang klase ay walang katiyakang natanggap na sa programang pagkatapos ng klase, at ang pagkatanggap sa programang pagkatapos ng klase ay walang katiyakang natanggap sa programang bago ang klase. 

SISTEMANG PAGHAHANAY NG APLIKASIYON

Ang mga natapos na aplikasiyong naibigay sa palugit ng unang pagbigay ng aplikasiyon ay rerepasuhin sa unang panahon ng pagpalista.  Ang mga bata ay tatanggaping sumali batay sa sistemang paghahanay na nakalahad sa ibaba, hanggang mapuno ang bawa't programa ng paaralan.  Kapag ang PrimeTime ay napuno, ang mga batang hindi natanggap na sumali ay ilalagay sa listahan ng maghihintay, sa ayos ng pangunguna, at tatanggapin oras na magkaroon ng lugar. 

Maaaring pumili ang magulang/tagapag-alaga na ang kanilang anak ay pumasok sa alinman sa programang bago at/o pagkatapos ng pasok, kung nararapat.  Ang pagpili ng programang bago o pagkatapos ng klase lamang ay hindi makakaapekto sa paghanay ng aplikasiyon. 

Ang bawa't aplikasiyon ay ilalagay sa pangunguna batay sa sumusunod na sistema ng paghanay: 

 Batang kasali sa PrimeTime sa paaralang taong 2018-2019 O Bantang nasa listahan ng naghihintay sa PrimeTime ng Marso 1, 2019.

1 Punto

Nag-iisang magulang ng mag-anak O mga pamilyang may isang magulang/tagapag-alagang kasalukuyang naglalayag sa militar (kailangan ang kopya ng orders).

1 Punto

 Lahat ng magulang/tagapag-alagang may anak na pumapasok sa trabaho sa buong araw (40 oras sa isang linggo) at/o pumapasok sa paaralan buong araw (mag-aaral na may 12 units).

1 Punto

Batang inirekomenda na tutulungan sa pag-aaral ng Distrito, batay sa Standards Based Report Card sa elementarya at aralin sa baitang para sa middle level.

1 Punto

Posibling Kabuuang Puntos

4 puntos

 Pakiusap na tandaang ang mga batang walang tahanan at mga mag-aaral na nasa foster care ay tatanggap ng pangunguna kapag nagbigay ng aplikasiyon.  

 

LISTAHAN NG PANGUNGUNA

Ang uunahin sa pagsali ay ibibigay sa mga aplikasiyong inihanay na may 4 puntos at ang huling ihahanay ay ibibigay sa mga aplikasiyong may 0 puntos.  Sa mga pagkakataong kailangang pag-aralan ang dalawa o higit na aplikasiyon na may patas na puntos, ang pagpili sa pagtanggap ay ibabatay sa petsa at oras ng pagbigay sa online ng tapos na aplikasiyon.  Para sa pangunguna, ang palakad sa pagpasok na nasa ibaba ay mahigpit na ipatutupad.

MGA APLIKASIYONG IBINIGAY MAKALIPAS ANG ABRIL 12, 2019

Ang mga aplikasiyong ibinigay makalipas ang Abril 12, 2019, ay ilalagay sa ayos ng pangunguna, kung may lugar pa, batay sa sistema ng paghahanay na nakasulat sa sumusunod na pahina. 

MGA NATANGGAP NA MAG-AARAL

Kapag sinabihan na natanggap, ang 2019-2020 PrimeTime Student Participation Forms ay kailangang tapusin bago ang inyong anak ay makapagsimulang sumali sa programa. Ang  2019-2020 Student Participation Forms ay nasa online o makukuha sa samahang nagbibigay ng paglilingkod sa paaralan ng inyong anak.  Ang mga mag-aaral na hindi natapos ang 2019-2020 Student Participation Forms ay maaaring matiwalag sa  PrimeTime. 

PAMALAKAD SA PAGPASOK

Sang-ayon sa California Education Code, inaasahan ang mga mag-aaral na pumasok sa programa araw-araw sa buong oras na iniaalok.  Ang mga mag-aaral na hindi papasok araw-araw na mababa ang oras na 50% araw-araw sa programang iniaalok ay maaaring matiwalag; ang pangunguna ay ibibigay sa mga mag-aaral na pumapasok araw-araw sa programa. 

KARAGDAGANG KAALAMAN

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa PrimeTime sa paaralan ng inyong anak, pindutin ang PrimeTime Partner Contact Information.  Sa mga katanungan tungkol sa pangasiwaan ng programa, tawagan ang sa (858) 503-1870.